1211

Синодик царя Борила – уникальный памятник истории и культуры средневекового Болгарского царства. Он представляет собой перевод на славянский язык константинопольского патриаршего Синодика 843 г., составленного в связи с восстановлением почитания икон после периода иконоборчества в Византийской империи.

Краткие хроники – один из самых распространенных жанров болгарской средневековой литературы. Его характерной чертой является стремление описать в краткой форме всю историю целиком: от Сотворения мира, далее исчисляя время по царствам и заканчивая современностью.

Пергаментен ръкопис от края на XII – началото на XIII в., един от най-ранните паметници на староруската книжнина. Днес се пази в Държавния исторически музей в Москва (ГИМ, Синод. собр., № 1063/4). Названието си е получил от Успенската катедрала в московския Кремъл, където е открит през 1846 г. от известните слависти В.М. Ундолски и О. М. Бодянски.

Пергаментен сборник със смесено съдържание от третата четвърт на ХІІІ в., писан от сръбския книжовник Василий Драгол.

Ръкопис от началото на ХІV в. със смесено съдържание, в който преобладават апокрифните и белетристичните съчинения. Създаден от анонимен български книжовник.

Старобългарска преводна колекция от слова на Йоан Златоуст, създадена по времето на цар Симеон (893–927) в България, намерила разпространение в славянската ръкописна традиция.

Юдейският хронограф е сборник от вече извършени по-рано преводи на старозаветни библейски книги и на исторически съчинения, съставен на руска почва през ХІІІ в. Посветен е на световната история между Сътворението на света и разрушаването на Соломоновия храм в Йерусалим през 70 г. от н.е.

The earliest preserved, relatively intact, Slavic festive (or rather selective) menaion (Trefologion), ancient Russian in origin, most probably transcribed from an Old Bulgarian antigraph. It contains offices for the autumn half-year, supplemented by separate offices for July and August. In terms of structure, composition and content of offices, and language, the manuscript demonstrates a number of unique or rare features.

The Sava’s book (Gospel of Priest Sava) is a convolute composed of a Cyrillic aprakos gospel from the late 10th and the early 11th century, with later additions from the 12th and 13th centuries. Its most archaic part was composed in Eastern Bulgaria and is distinguished by an ancient language and noticeable Eastern Bulgarian features.

1056–1057

The Ostromir Gospel is the oldest dated manuscript of the Eastern Slavs measuring 35.5 x 29 cm, on 294 parchment sheets.

1556–1561

Первый перевод Священного Писания на «руськую мову» – западнорусский язык с использованием украинских и белорусских диалектов, одна из главных святынь на Украине. С начала 1990‑х гг. на нем присягают при вступлении в должность украинские президенты.

Най-обемният запазен старобългарски кирилски ръкопис, възникнал ок. средата на Х в. в Източна България. Сборникът съдържа пространни четива за дните от месец март и е съставен от два дяла – минеен или мартироложки (жития на светци) и триоден или хомилетичен (слова за големи църковни празници от Пасхалния цикъл).

Fragment of an unsaved Old Bulgarian manuscript from the end of the 10th or 11th century, written in a circular hanging Glagolitic script in two columns, containing the earliest translation of the book Parenesis by the 4th–century Christian writer Ephrem the Syrian and prayers of repentance.

Пергаментен ръкопис, известен като Изборник от 1073 г., руски препис от недостигнал до нас старобългарски сборник.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Project № 156

SESDiva aims at creating a virtual museum of written culture in relation to the social, religious, cultural, and ideological environment and relations between the South and East Slavs throughout the centuries from the 11th to the beginning of the 20th century.

Duration: 2018-2020
Program: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

FIND OUT MORE ERA.Net RUS Plus


TOP