SESDiva

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

Южните и източните славяни: разнообразие и взаимодействие на писмените култури XI-XX век

ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

Целта на проекта SESDiva е да се създаде виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете (от XI до началото на XX век). Фактите на взаимодействие между културното наследство все още не са добре известни или са погрешно интерпретирани. Писмената култура и нейните прояви са неопровержим документ за мнообразието, за привличането и отблъскването между културите, чрез тях се определят най-съществените подеми и спадове в общуването. Резултатите от проекта ще включват неизвестни документи за мигрирането на ръкописната и старопечатната книга.

Порталът визулизира обмяната на писмени паметници и отношението към тях, като в резултат на проекта ще бъде изграден виртуален музей. Основната характеристика на християнския дискурс в Средиземноморието, а и по-късно – през Възраждането и Новото време следва моделите, с които се създава ентимематична аргументация от картинното разказване и разсъждение, свързано с човешкото тяло, живота в семействата, храмовете, градовете, селата, царствата и империите. Планирани са проучвания на автостереотипите и тяхното потвърждаване или опровергаване, както и търсенето на път към „другия“ чрез опознаване на различията в ценностните системи. Ще бъдат изведени и показани примери както за изградените мостове, така и за пропуснатите възможности, възможното и несъстояло се общуване в общото духовно културно пространство на Европа.

При изследването ще бъдат използвани методите на социо-риторичния анализ, който предполага съпоставка на факти от социолингвистиката, семиотиката, реториката, етнографията, литературните науки, социалните науки и идеологическите изследвания. Социо-риторичната интерпретация създава интерактивен интерпретативен резултат, който съпоставя взаимодействето на отделни феномени чрез преначертаване на границите на националните традиционни и нетрадиционни ценности. SESDiva се стреми да гарантира дългосрочно въздействие на резултатите: жизнеспособност, устойчивост и дългосрочни перспективи за състоянието на славянското писмено наследство със стабилна база от примери в дигитална форма.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP