Координатор проф. дфн Анисава Милтенова

Институт за литература при БАН

проф. дфн Румяна Дамянова
проф. д-р Мария Йовчева
доц. дфн Ана Стойкова
доц. д‐р Радослава Станкова
гл. ас. д‐р Мая Патрова‐Танева
доц. д‐р Радостин Русев
доц. д‐р Радослава Илчева
д‐р Деница Петрова - постдокторант
ас. д‐р Иван Илиев ‐ постдокторант
Андриана Спасова ‐ постдокторант
Николай Желев ‐ докторант

Институт за славянознание РАН

Калиганов И. И. профессор, дфн - ръководител на проекта
Турилов А.А., канд. истор. наук, ведущий научн. сотр.
Смольянинова М.Г., к.ф.н. старш. научн. сотр.
Созина Ю.А., к.ф.н., научн. сотр.
Гаврюшина Л.К., к.ф.н., научн. сотр.
Гусев Н.С., канд. истор. наук, научн., сотр.
Мельчакова К.В., канд. истор. наук, научн.. сотр.
Фролова М.М., канд. истор. наук, старш. научн. сотр.
Искендеров П.А., канд. истор. наук, старш. научн. сотр.
Смирнова И.Н., младший научный сотрудник, аспирант

Департамент езици и литератури, секция за славянски и източно‐европейски изследвания, Университет в Гент, Белгия

проф. д‐р Дитер Щерн - ръководител на проекта
ас. д‐р Мишел Де Доблеер
ас. Амбър Веселинова Иванов

Южните и източните славяни: разнообразие и взаимодействие на писмените култури XI-XX век

ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

Целта на проекта SESDiva е да се създаде виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете (от XI до началото на XX век). Фактите на взаимодействие между културното наследство все още не са добре известни или са погрешно интерпретирани. Писмената култура и нейните прояви са неопровержим документ за мнообразието, за привличането и отблъскването между културите, чрез тях се определят най-съществените подеми и спадове в общуването. Резултатите от проекта ще включват неизвестни документи за мигрирането на ръкописната и старопечатната книга.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

Проект SESDiva направлен на создание виртуального музея письменной культуры по отношению к социальной, культурной, идеологической и религиозной среде и связям между южными и восточными славянами (с XI до начала XX в.).

Продолжительность: 2018-2020 гг.
Программа: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОДРОБНЕЕ ERA.Net RUS Plus


TOP