Николай Михайлович  Дилевски

Автор Никола Р. Казански
Николай Михайлович Дилевски Николай Михайлович Дилевски

10(23).11.1904 – 24.10. 2001

Руски и български филолог, лингвист, основател на българската русистика.

Биография

Роден в гр. Чугуев, Харковска губерния. През 1915 г. постъпва в Петровско-Полтавския кадетски корпус; след окончателното закриване на корпуса през 1919 г., се завръща в Чугуев, но скоро е принуден да напусне Русия с отстъпващите части на генерал Врангел. До февруари 1921 г. живее на остров Халки, след това се премества в Истанбул и се записва в Кръстовъздвиженската руска гимназия; от 1922 г. гимназията се премества в България в град Пещера. През 1930 г. завършва Софийския университет, Факултет по история и филология, със специалност Славянска филология. Стажува в Трета мъжка гимназия в София (1930–1931). От септември 1931 е учител по български език и литература в педагогическото училище в Неврокоп (сега Гоце Делчев). От 1934 до 1972 г. преподава в Софийския университет курсове по руски език и историческа граматика на руския език; доцент (1948), професор (1955). Защитава кандидатска дисертация на тема „Сложни глаголни основи в съвременния руски език“ (1948) и докторска дисертация „Основни проблеми на устойчивостта / подвижността на руското ударение“ (1954). През 1951–1971 ръководи Катедрата по руски език в Софийския университет. През 1951–1955 е заместник декан на Филологическия факултет. Специализира в Московския държавен университет (1967). Удостоен е орден „Кирил и Методий“ II и I ст. (1963). Умира в София.

Основните му научни интереси са в областта на историята на руския език и изворите за взаимодействието между българската и руската книжовна традиция. Има значителни трудове в областта на граматиката, фонетиката и лексикологията на руския език, руско-българските и руско-българско-украинските литературни връзки. историографията и литературата на българското Възраждане. Съставя руско-български речник и антология със средновековни руски текстове в превод. Автор е на литературен и езиков анализ на „Слово о полку Игореве“ и го превежда на съвременен български език. Изследва историческите връзки на Рилския манастир с Русия и делото на епископ Софроний Врачански, превежда на руски неговото „Житие и страдания грешнаго Софрония“.

Съчинения

 • Избранные сочинения. София, 2003.
 • Руска граматика. София, 1945.
 • Рылский монастырь и Россия в XVI и XVII веках. София, 1946.
 • Курс грамматики современного русского литературного языка : Фонетика. София, 1949.
 • Краткий очерк истории и исторической грамматики русского языка. София, 1951.
 • Пълен руско-български речник. София, 1951.
 • Грамматика русского языка : Ч. 1–2. София, 1954-1955.
 • Песен за похода на Игор, Игор Святославич, внук Олегов. София, 1954.
 • Сборник древнеруских текстов Х-XVIII веков для практических занятии по исторической грамматике русского языка. София, 1954.
 • Руско-български речник : Т. 1–2. София, 1960.
 • Очерк исторической грамматики русского языка. София, 1965.
 • Руски език – произход и исторически развой през вековете. София, 1970.
 • Просително послание на Рилското манастирско братство до руския цар Михаил Феодорович Романов от 1627 г. – Известия на Института за българска литература, 19, 1970, 689–699.
 • Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII в. София, 1946, 1974.
 • Первая русская публикация договора 1466 г. между болгарском Рыльским монастырем и обителью Пантелеимона „Руссиком“ на Афоне. – Études balkaniques. Sofia, 1976. № 4, 110–115.
 • Софроний Врачански : Жизнеописание. Ленинград, 1976.
 • Неофит Рилски и неговото „Описанiе болгарскаго священного монастыря Рылскаго“. – Годишник на Софийския университет, Филолог. факултет, 74, 1985, № 3, 112–136.
 • Софроний Врачански : Житие и страдания грешнаго Софрония. София, 1989.

За него

 • Б. Ст. Ангелов. Бележки върху „Слово о полку Игореве“ – Известия на Института за българска литература, 5, 1957, 461–462.
 • Б. Ст. Ангелов. „Слово о полку Игореве“ и его оценка в Болгарии. – ТОДРЛ, Т. 15. 1958, с. 50.
 • С. Богданова. Н. М. Дылевский: К 80-летию со дня рождения. – Болгарская русистика, 1985, № 2, 100–102.
 • П. Филкова. Николай Михайлович Дылевский (1904-2001). – В: Николай Михайлович Дылевский. Избранные сочинения. София, 2003
 • Доайенът : Юбилеен сборник, посветен на 100-год. на проф. Николай Михайлович Дилевски. София, 2004.
 • Д. М. Буланин. Дылевский (Дилевский) Николай Михайлович. – В: Энциклопедия „Слова о полку Игореве“: В 5 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 2. Г–И, 152–155.
 • Православная энциклопедия. Т. 16. Москва, 508–509. Публ. 9 ноября 2012

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP