Статии с етикет: National Revival

16.07.1818–17.08.1872

Български книжовник и просветен деец, историк, медиевист, действителен член на Императорското общество за история и старини в Москва (1846), действителен член на Одеското общество за история и старини (1862).

1824–1898

Български книжовник, филолог, писател, поет, фолклорист, преводач, дипломат.

1850 – 1921

Крупнейшая творческая фигура в эпоху болгарского Национального возрождения и нескольких последующих десятилетий, патриарх болгарской литературы, классик, поэт, прозаик, драматург, один из создателей современного болгарского литературного языка.
Произведения Вазова переведены на 52 иностранных языка. Его именем в Болгарии были названы города, улицы, драматический театр в Софии, библиотеки и учебные заведения. Незадолго до смерти он был избран почетным доктором Софийского университета и почетным академиком Болгарской академии наук.

6.01.1848–2.06.1876

Болгарский революционер, поэт-романтик и публицист, произведения которого были переведены на 33 языка мира.

Легендарният разказ за покръстването на българския владетел Борис-Михаил от св. Методий е известен по хрониката на Продължителя на Теофан (Х в.).

Илиризмът (хърв. – Ilirski pokret) е културно-политическо хърватско движение, чиято цел е обединението на славяните. Възниква през 30–40 години на ХІХ в. в Хърватия и Славония, оказва влияние върху културата на южните славяни на Балканите.

Страница 2 от 2
×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

SESDiva цели създаването на виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете от XI до началото на XX век.

Продължителност: 2018-2020
Програма: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОВЕЧЕ ERA.Net RUS Plus


TOP