Показать содержимое по тегу: slavophilia

Dominating Eastern and East-Central Europe from the second half of the first millennium AD onwards, the Slavs in the course of their long history have several times tried to (partially) form political and/or cultural unities. Especially during the nineteenth century (the age of Romanticism and national ‘revivals’) the ethnic characteristic of ‘being a Slav’ was put forward, both sincerely and rhetorically, as the main principle for movements such as Central/Eastern Europe-wide Pan-Slavism and Russian Slavophilia.

1848–1913

Яркий публицист, панславист и консерватор, поборник славянского единства и популяризатор русского языка в Сербии.

През 20-те и 30-те години на ХХ век България се оказва едно от най-притегателните и подходящи средоточия на руското зарубежие, където чрез местния руски емигрантския периодичен печат и книгоиздаване се възраждат по-раншни или възникват и се присаждат от другаде съвсем нови течения в руската обществена мисъл.

За преобладаващата част от руската емигрантска интелигенция в България през 20-те и 30-те години на ХХ век е характерен силно изразеният славянофилски дух, повишената угриженост за съдбата на славянската идея, подчертаното славянско самосъзнание.

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Проект № 156

Проект SESDiva направлен на создание виртуального музея письменной культуры по отношению к социальной, культурной, идеологической и религиозной среде и связям между южными и восточными славянами (с XI до начала XX в.).

Продолжительность: 2018-2020 гг.
Программа: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

ПОДРОБНЕЕ ERA.Net RUS Plus


TOP