Nikolay Mihaylovich Dilevski

Written by Никола Р. Казански
Николай Михайлович Дилевски Николай Михайлович Дилевски

10(23).11.1904 – 24.10. 2001

Руски и български филолог, лингвист, основател на българската русистика.

Биография

Роден в гр. Чугуев, Харковска губерния. През 1915 г. постъпва в Петровско-Полтавския кадетски корпус; след окончателното закриване на корпуса през 1919 г., се завръща в Чугуев, но скоро е принуден да напусне Русия с отстъпващите части на генерал Врангел. До февруари 1921 г. живее на остров Халки, след това се премества в Истанбул и се записва в Кръстовъздвиженската руска гимназия; от 1922 г. гимназията се премества в България в град Пещера. През 1930 г. завършва Софийския университет, Факултет по история и филология, със специалност Славянска филология. Стажува в Трета мъжка гимназия в София (1930–1931). От септември 1931 е учител по български език и литература в педагогическото училище в Неврокоп (сега Гоце Делчев). От 1934 до 1972 г. преподава в Софийския университет курсове по руски език и историческа граматика на руския език; доцент (1948), професор (1955). Защитава кандидатска дисертация на тема „Сложни глаголни основи в съвременния руски език“ (1948) и докторска дисертация „Основни проблеми на устойчивостта / подвижността на руското ударение“ (1954). През 1951–1971 ръководи Катедрата по руски език в Софийския университет. През 1951–1955 е заместник декан на Филологическия факултет. Специализира в Московския държавен университет (1967). Удостоен е орден „Кирил и Методий“ II и I ст. (1963). Умира в София.

Основните му научни интереси са в областта на историята на руския език и изворите за взаимодействието между българската и руската книжовна традиция. Има значителни трудове в областта на граматиката, фонетиката и лексикологията на руския език, руско-българските и руско-българско-украинските литературни връзки. историографията и литературата на българското Възраждане. Съставя руско-български речник и антология със средновековни руски текстове в превод. Автор е на литературен и езиков анализ на „Слово о полку Игореве“ и го превежда на съвременен български език. Изследва историческите връзки на Рилския манастир с Русия и делото на епископ Софроний Врачански, превежда на руски неговото „Житие и страдания грешнаго Софрония“.

Съчинения

 • Избранные сочинения. София, 2003.
 • Руска граматика. София, 1945.
 • Рылский монастырь и Россия в XVI и XVII веках. София, 1946.
 • Курс грамматики современного русского литературного языка : Фонетика. София, 1949.
 • Краткий очерк истории и исторической грамматики русского языка. София, 1951.
 • Пълен руско-български речник. София, 1951.
 • Грамматика русского языка : Ч. 1–2. София, 1954-1955.
 • Песен за похода на Игор, Игор Святославич, внук Олегов. София, 1954.
 • Сборник древнеруских текстов Х-XVIII веков для практических занятии по исторической грамматике русского языка. София, 1954.
 • Руско-български речник : Т. 1–2. София, 1960.
 • Очерк исторической грамматики русского языка. София, 1965.
 • Руски език – произход и исторически развой през вековете. София, 1970.
 • Просително послание на Рилското манастирско братство до руския цар Михаил Феодорович Романов от 1627 г. – Известия на Института за българска литература, 19, 1970, 689–699.
 • Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII в. София, 1946, 1974.
 • Первая русская публикация договора 1466 г. между болгарском Рыльским монастырем и обителью Пантелеимона „Руссиком“ на Афоне. – Études balkaniques. Sofia, 1976. № 4, 110–115.
 • Софроний Врачански : Жизнеописание. Ленинград, 1976.
 • Неофит Рилски и неговото „Описанiе болгарскаго священного монастыря Рылскаго“. – Годишник на Софийския университет, Филолог. факултет, 74, 1985, № 3, 112–136.
 • Софроний Врачански : Житие и страдания грешнаго Софрония. София, 1989.

За него

 • Б. Ст. Ангелов. Бележки върху „Слово о полку Игореве“ – Известия на Института за българска литература, 5, 1957, 461–462.
 • Б. Ст. Ангелов. „Слово о полку Игореве“ и его оценка в Болгарии. – ТОДРЛ, Т. 15. 1958, с. 50.
 • С. Богданова. Н. М. Дылевский: К 80-летию со дня рождения. – Болгарская русистика, 1985, № 2, 100–102.
 • П. Филкова. Николай Михайлович Дылевский (1904-2001). – В: Николай Михайлович Дылевский. Избранные сочинения. София, 2003
 • Доайенът : Юбилеен сборник, посветен на 100-год. на проф. Николай Михайлович Дилевски. София, 2004.
 • Д. М. Буланин. Дылевский (Дилевский) Николай Михайлович. – В: Энциклопедия „Слова о полку Игореве“: В 5 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 2. Г–И, 152–155.
 • Православная энциклопедия. Т. 16. Москва, 508–509. Публ. 9 ноября 2012

×

SESDiva ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T

SESDiva. Project № 156

SESDiva aims at creating a virtual museum of written culture in relation to the social, religious, cultural, and ideological environment and relations between the South and East Slavs throughout the centuries from the 11th to the beginning of the 20th century.

Duration: 2018-2020
Program: ERA.Net RUS Plus Call 2017 ‐ S&T Projects

FIND OUT MORE ERA.Net RUS Plus


TOP